<< May 2020 >>
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
    
1  A95: 140,25RSD/l
 DSL: 144,20RSD/l
 LPG: 72,17RSD/l 
2  A95: 140,25RSD/l
 DSL: 144,15RSD/l
 LPG: 72,15RSD/l 
3  A95: 140,25RSD/l
 DSL: 144,13RSD/l
 LPG: 71,76RSD/l 
4  A95: 140,25RSD/l
 DSL: 144,10RSD/l
 LPG: 71,74RSD/l 
5  A95: 139,94RSD/l
 DSL: 143,90RSD/l
 LPG: 71,71RSD/l 
6  A95: 139,94RSD/l
 DSL: 143,86RSD/l
 LPG: 71,50RSD/l 
7  A95: 139,78RSD/l
 DSL: 143,76RSD/l
 LPG: 71,46RSD/l 
8  A95: 139,77RSD/l
 DSL: 143,66RSD/l
 LPG: 71,45RSD/l 
9  A95: 139,77RSD/l
 DSL: 142,37RSD/l
 LPG: 71,45RSD/l 
10  A95: 139,77RSD/l
 DSL: 142,24RSD/l
 LPG: 71,45RSD/l 
11  A95: 139,71RSD/l
 DSL: 142,24RSD/l
 LPG: 71,45RSD/l 
12  A95: 139,67RSD/l
 DSL: 142,21RSD/l
 LPG: 71,46RSD/l 
13  A95: 139,67RSD/l
 DSL: 142,25RSD/l
 LPG: 71,45RSD/l 
14  A95: 139,67RSD/l
 DSL: 142,19RSD/l
 LPG: 71,44RSD/l 
15  A95: 139,67RSD/l
 DSL: 141,99RSD/l
 LPG: 71,44RSD/l 
16  A95: 139,66RSD/l
 DSL: 141,95RSD/l
 LPG: 71,44RSD/l 
17  A95: 139,66RSD/l
 DSL: 141,95RSD/l
 LPG: 71,44RSD/l 
18  A95: 139,66RSD/l
 DSL: 141,95RSD/l
 LPG: 71,44RSD/l 
19  A95: 139,66RSD/l
 DSL: 140,58RSD/l
 LPG: 71,44RSD/l 
20  A95: 139,66RSD/l
 DSL: 140,54RSD/l
 LPG: 71,50RSD/l 
21  A95: 139,66RSD/l
 DSL: 140,54RSD/l
 LPG: 71,59RSD/l 
22  A95: 139,66RSD/l
 DSL: 137,80RSD/l
 LPG: 71,61RSD/l 
23  A95: 139,66RSD/l
 DSL: 137,83RSD/l
 LPG: 71,62RSD/l 
24  A95: 139,54RSD/l
 DSL: 137,85RSD/l
 LPG: 71,62RSD/l 
25  A95: 139,54RSD/l
 DSL: 137,83RSD/l
 LPG: 71,61RSD/l 
26  A95: 139,54RSD/l
 DSL: 137,82RSD/l
 LPG: 71,61RSD/l 
27  A95: 139,54RSD/l
 DSL: 137,84RSD/l
 LPG: 71,61RSD/l 
28  A95: 139,54RSD/l
 DSL: 137,81RSD/l
 LPG: 71,62RSD/l
29 30 31